Om laget

Radøy sogelag vart stifta i 1989, med formål om å auka kunnskapen og fremja interessa for Radøy si lokale historie. Laget har pr i dag kring 150 medlemer, og fleire aktivitetar. Me kan mellom anna nemna:

- gjev ut lokalhistoriske hefte og bøker
- Skuleklasse på Bogatunet (saman med ein av barneskulane)
- Bogatunstemnet (annankvart år)
- temamøte

Laget har også driftsansvar for dei automatisk freda tuna Bogatunet og Syltastova som begge vert eigd av Nord- og Midhordland sogelag.

Styret 2017
Leiar: Einar Borgund
Vegar Toska
Liv Berit Rath
Harald Jordal
Heidi Johansen Mongstad

Leiar Einar Borgund kan kontaktast på e-post einar.borgund@bkkfiber.no eller på telefon 907 95 108.

Varamedlemer:
Berit Kvalvik
Magnar Ottesen
Geir Smith

Vedtekter for laget.